INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI JIH IZVAJAMO IN ZA KATERE PREJEMAMO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

Naziv aktivnosti:

Naložba v pred industrisko predelavo lesa za leto 2016 (podukrep 8.6)

Za nakup avtomatske krožne žage in traktorski rezalno cepilni stroj je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

Povzetek:

Gamales d.o.o. je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto žagarsko opremo bo izvajal razrez in pripravo drv in ostalega lesnega sortimenta v skladu s svojo dejavnostjo. V letu 2012 je bilo podjetje ustanovljeno za, sečnjo, razrez lesa in pripravo raznih lesnih sortimentov.

Glavne dejavnosti podjetja so:

G46.730 – Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

C16.100 Žaganje,skobljanje in impregniranje lesa

C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

Gamales d.o.o. bo v okviru svojih zmogljivosti in kapacitet nudil drva in različne ostale lesne sortimente. V podjetju si želijo, da bi z naložbo dosegli zastavljene cilje in da bi imeli čim več zadovoljnih strank.

Cilji:

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi lesnim sortimentom.
  • Večja varnost pri delu v žagarskem obratu.
  • Vzpostavitev gozdno – lesne verige.

 

Pričakovani rezultati:

  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
  • Ohranitev podjetja.
  • Bolj varno delo v podjetju.
  • Razvoj proizvodnje sekancev in drv.

 

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)